Šiva a Šakti

Vědomí a energie

Mezi atributy čaker se nacházejí dva další významné symboly: Šiva a Šakti.

  • ŠIVA symbolizuje vědomí, mužský princip.
  • ŠAKTI je ženský princip, energie a síla.

Jiné označení pro tyto dva prazákladní principy je PURUŠA a PRAKRTI. Puruša je vědomí a Prakrti příroda.

Šiva je většinou zobrazován s trojzubcem, který představuje trojjedinost Íšvara – Puruša – Prakrti.

Íšvara je všudypřítomný, věčný Božský Princip bez podoby. Puruša je átmá a Prakrti je „projevené“ – příroda. Vztahy mezi nimi lze objasnit na příkladu elektrické lampy. Elektrický proud jakožto zdroj světla je Íšvara. Světlo je Puruša a osvětlený objekt je Prakrti.

  • ŠAKTI (nebo Prakrti) znamená energii, sílu, pohyb, změnu, přírodu. Je principem ženy matky, živitelky, hojnosti. V lidském i zvířecím světě poskytuje matka svým potomkům obživu, ochranu, teplo. Na světě není větší lásky, než je láska mateřská. Matka nosí a živí dítě ve vlastním těle. Když se dítě narodí, živí je svým mlékem, poskytuje mu péči, ochranu a výchovu na úkor svého pohodlí, obětuje se mu až do jeho dospělosti a samostatnosti.
  • ŠIVA (nebo Puruša) je naproti tomu čisté vědomí, neměnné, je to nezaujatý, neovlivnitelný pozorovatel, svědek veškerého dění. Puruša nemá žádná přání. Přání vyplývají z podstaty prakrti. Puruša je prázdné, bílé projekční plátno, na které prakrti promítá své filmy.

Šiva a Šakti jsou dva aspekty božského vědomí, lze říci, že jsou to dvě strany jedné mince. Na některých zobrazeních figurují tyto dva prapůvodní principy jako jedna bytost, jejíž levou půli představuje matka Párvatí, ženská energie (Šakti), a pravou půli Šiva – mužská složka, vědomí.

Tyto dva principy se od sebe odštěpily v průběhu tvorby. Projevují se jako dualita bytí a zároveň v sobě chovají silný pud po opětném sjednocení.

Veškerý pohyb, akce a tvorba vznikají pouze za spolupůsobení Šivy a Šakti. Dokud není energie naplněná vědomím, je slepá a neuspořádaná. Energie sama o sobě není s to nic stvořit. Teprve vědomí jí dodává obsah, tvar a zaměření. Vědomí samo o sobě je dřímající síla, latentní energie a rovněž není schopno tvořit. Prakrti bez puruši stejně jako puruša bez prakrti nemají samostatně schopnost tvůrčí aktivity.

Symboly Šivy a Šakti jsou často nesprávně chápány. Vysvětlují se jako „muž“ a „žena“ a jejich spojení je nazíráno jako sexuální akt. Sexualita je něco zcela přirozeného. Nedorozumění vzniká, pokud se pohlavní akt vydává za akt duchovní.

  • Sex vede ke spojení muže a ženy.
  • Spiritualita vede ke spojení lidského a božského vědomí.

V každém z nás je obsažen jak Šiva, tak Šakti – princip mužský i ženský. Tato skutečnost se projevuje i v tělesné rovině, je příčinou sexuální přitažlivosti. V muži funguje přitažlivost k ženským atributům, v ženě k mužským. Mužské vědomí je přitahováno vyzařováním ženy a naopak. Kdyby byly oba pudy v rovnováze, sexuální přitažlivost by nevznikla.

Šiva přebývá v sahasrára-čakře, Šakti v múládháře. Když puruša a prakrti splynou v sahasráře, sjednotí se poznávající s poznáváním a s poznávaným. Až prožijeme tuto skutečnost, zaniknou veškerá naše přání, protože poznáme, že všechno, po čem jsme toužili, chováme v sobě. V absolutním vědomí neexistuje polarita žádného druhu, mizí tu jakékoli utrpení, zůstává čistá radost, ničím nepodmíněná láska, bezmezný soucit a všeobjímající pochopení pro veškeré bytosti.

Dokud je však vědomí svázáno s hmotným tělem, nedlí pouze v sahasráře, nýbrž se odsud vrací do srdečního centra – anáhaty. Myšlenky, city a činy člověka, který v sobě uskutečnil Pravé Já, vycházejí ze srdce. Zakotven ve věčné lásce a ve věčném štěstí, je si neustále vědom svého átmá – oceánu blaženství.

  • Šakti je mateřská boží láska, která nám dává teplo, péči a ochranu.
  • Šiva je otcovská boží láska, která nám zprostředkovává vědomí, poznání a jas.

Přeji vám požehnání Božské Matky, která ve vás sídlí v podobě energie a životní síly, a přeji vám požehnání Božského Otce, který má příbytek ve vašem vědomí. Nechť o vás neustále pečují, nechť vás chrání a vedou. Nechť vás Božský Otec a Božská Matka dovedou ve své nekonečné lásce ke Kosmickému Vědomí.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit