Múládhára-čakra

múla – kořen, původ, zdroj
ádhára – základ

Podobně jako mateřské lůno zajišťuje veškeré podmínky pro rozvoj embrya, dává múládhára základní předpoklady pro počátek duchovního vývoje. Je základ, ze kterého vystupujeme nahoru po žebříku čaker, kořen, z něhož čerpáme výživu pro duchovní rozvoj. Proto a pro své umístění na nejspodnější části páteře se nazývá „čakra kořene“.

Každý obdivuje listy a květy rostliny, málokdo však věnuje pozornost kořenům ukrytým v temné zemi. A přitom právě kořeny jsou základem vegetace. Z kořene čerpá výhonek sílu, aby mohl prorazit zemi, růst ke slunci, kvést, dávat plody a semena.

V múládhára-čakře je zakořeněna kundaliní-šakti – duchovní energie. Spí však hlubokým, nehybným spánkem. Uvedeme-li dřímající potenciál múládháry do činnosti, jsme připraveni propracovávat se směrem ke světlu poznání a posléze sklidit plody sebeuskutečnění.

Šrí Maháprabhudží líčí v jednom ze svých bhadžanů rozvoj vědomí z múládháry až k nejvyššímu stupni. Tento nádherný prožitek zprostředkovává jógové cvičení „jóga-nidrá“ – hluboká relaxace, „vědomý spánek jógina“.

Jen málokdo zná tajemství jóga-nidry.
Ponořen ve spánek bdíš a v noci vychází slunce.
Obrať dovnitř svůj zrak a spočineš v šúnje – od těla osvobozen.
Dolůkvět otvírá se a ze srdce vzcházejí slova.
Vznášející se pás vědomí je připoután k turíja
a dosaženo je nedosažitelné.
V prázdnotě září nesčetná slunce.
Síla boží přirozenosti se rodí v obráceném květu
a z nevědomí roste do nadvědomí.
Vědomí splývá s nadvědomím a jógin zažívá věčné Já,
vnímá bezhlesý hlas božího jména.
V okamžení je sjednocen s Nejvyšším
a teď, kdy se vědomí konečně navrátilo domů,
poznává tajemství tattev.
Není tu nic než čisté vědomí.
Dříve chyběla jistota jeho slovům: stál na břehu a uvažoval,
co asi může být na druhé straně.
Teď se stal purušou – dokonalým, a jeho slova
nesou poselství o nevyslovitelném.
Vševědoucí Šiva odhalil pro nás vědění jógy
a Kršna je uložil v Bhagavadgítě.
Světci a jógini hovoří o tom,
čeho jen málokdo dosáhl.
Šrí Alakhpurídží, skutečný sannjásí, si uvědomil všechny roviny.
Šrí Dévpurídží, pán jógy, ukázal svět Pána bez podoby.
Jen málokdo zná cestu jóga-nidry.
Ten, kdo ji poznal, ten pochopil, co znamená guru.
Svámí Díp říká: skutečnými hrdiny jsou ti,
kdo ve svém vědomí probudili Vědomí věčné.

V múládhára-čakře jsou nahromaděny karmy z minulých životů, ze kterých roste štěstí a neštěstí života současného (prárabdha-karma). Veškerý osud klíčí ze semen uložených v múládháře. Každý čin minulý i přítomný je klíček, který se dříve či později prodere na světlo. V každém životě zaséváme nesčetná semena činů a ta klíčí, rostou, bují, až se rozbují do neproniknutelné džungle.

Múládhára-čakra je sídlo nevědomí. Je jako zamčený temný sklep a my máme jen nejasné ponětí o tom, co je v něm uskladněno. Možná, že to jsou drahokamy, možná však, že to jsou jedovatí hadi a škorpióni. Dokud had spí – tedy ve stavu nevědomí – vypadá přátelsky a neškodně. V bdělém stavu může však být velice nebezpečný. A tak v probuzené múládháře propukají vlastnosti, kterých jsme se v sobě vůbec nenadáli: rozvratný vztek, spalující vášeň, neovladatelná chtění, zhoubná zuřivost. Na druhé straně lze prožít i osvobozující pocity radosti, harmonie a boží blízkosti.

Takovéto rozmanité pocity nás čekají, otevřeme-li dveře nevědomí a vpustíme-li dovnitř světlo poznání. Poznáme-li pravou skutečnost v múládhára-čakře, změní se nám v okamžení náhled na svět.

Vyvstává otázka, zda by nebylo lepší nechat nevědomí v klidu a neprobouzet minulost. Odpověď je, že osvobodit se můžeme jen tehdy, osvětlíme-li to, co s sebou neseme od počátku své existence. Pouze pokud zpracujeme a pročistíme všechno, co se v nás nahromadilo, a odstraníme-li veškeré překážky, budeme s to se rozvíjet dál. Jen s jasným pohledem a přehledem rozeznáme pravou cestu, která vede k sebeuskutečnění.

Nejsme zodpovědni jen za to, co děláme, ale i za to, co neděláme. Jednou se každý člověk ocitne před rozhodnutím: jsem ochoten utkat se s obsahem svého nevědomí a zničit jeho usazeniny, anebo zůstanu nadále zajatcem koloběhu znovuzrozování? Nejlepším pomocníkem při tomto zásadním rozhodování je jóga. A zcela nepostradatelné je vedení sebeuskutečněného Mistra, který v tomto zápase zvítězil. Zná nebezpečí a překážky na duchovní cestě, rozumí našim pocitům a stavům. Upozorní nás, poradí nám, pomůže nám, nebudeme-li vědět, jak dál. Důvěra v Mistra (šraddhá) je nezbytný předpoklad úspěchu. Ve stadiu duchovního probouzení jsme jako křehká rostlinka, o kterou je třeba pečovat a chránit ji před nepohodou. Onu péči je s to poskytnout Mistr, nedotknutelný jakoukoli nepohodou, neotřesitelný jako Himálaj.

Zvířecím symbolem múládhára-čakry je slon se sedmi choboty. Slon představuje blahobyt a moudrost. V indické mytologii jezdí na slonu Brahmá-Stvořitel, který stvořil i moudrost. Slon je vzácné zvíře – svému majiteli přináší bohatství a blahobyt. Pod čelem vzrostlého sloního samce je ukryta nesmírně drahocenná zářivá perla. Symbolizuje klenot moudrosti, jenž má být ze skrytu múládháry vynesen na povrch.

Sedm chobotů představuje sedm základních tkání v těle, sedm nerostů (sapta dhátu) ukrytých v hlubinách země. Sedm nerostů pak symbolizuje sedm stupňů vědomí: nevědomí, podvědomí, snové vědomí, bdělé vědomí, astrální vědomí, nejvyšší vědomí a kosmické vědomí.

Sen o bílém slonu patří mezi šťastná znamení, zejména zdá-li se člověku, že na něm jede. To obrovské, mohutné zvíře, jehož síla převyšuje mnohonásobně sílu člověka, může být zkroceno a řízeno drobným háčkem zvaným ankuša. A podobně jako lze zkrotit a řídit divokého slona ankušem, je možné mantrou a sádhanou (cvičením, kázní) udržet pod kontrolou mysl (manas) a smysly (indrije).

Bídža-mantra (semenná mantra) múládhára-čakry je LAM, zvuk duchovního probouzení. Rozpouští napětí a blokády v čakře a aktivuje její energii. To znamená, že se skryté síly probudí a vědomí se vzchopí. Z minulosti se vynoří krásné, léčivé prožitky a šťastné okamžiky, které nám dodají sílu a inspiraci pro další cestu. Vedle nich prožijeme v múládháře ovšem i bolestné pocity. Otevírají se nezhojené rány a zklamání zasutá do hloubi vědomí – ale to proto, aby mohla být konečně vyléčena.

Zklamání není něco výlučně negativního. Je to přechod, vývojový krok, poučení. Každé poučení je opravou nějaké mylné představy. „Z-klamání“ – cesta ven „z klamu“. A múládhára-čakra je naplněná zklamáními doslova po okraj. Ale dovedeme-li je moudře zpracovat, promění se ve vzácnou zkušenost a příležitost k rozvoji.

S problémy se budeme setkávat, dokud budeme naživu. Nevědoucí je zakouší pouze jako soužení, moudrý z nich zkouší dobýt poznání a cení si jich jako možnosti postoupit dál, protože dále ve vývoji postupujeme tehdy, pracujeme-li sami na sobě. Když zůstaneme nečinně trpět, budou se bolestné lekce opakovat znovu a znovu.

Situaci v múládháře a způsob, jak s ní naložit, pomůže osvětlit ádžňá-čakra. Probouzení čaker neprobíhá v přísně oddělených stadiích, nýbrž ve všech rovinách vědomí současně. Ádžňá-čakra zprostředkovává odpověď a postoj vnitřního Já ke zkušenostem a situacím, s nimiž se setkáváme na duchovní cestě.

K pročištění čaker napomáhá

  • MANANA – přemýšlení, přemítání;
  • SANKALPA – správné předsevzetí;
  • VIKALPA – schopnost vzdát se pochybností a mylných představ;
  • ÁTMA-ČINTANA – schopnost být si neustále vědom Božského Já.

Čím jasněji máme ve svém nitru, tím jasněji vidíme vlastní slabosti. Komplexy méněcennosti a sebemrskačství nás ovšem nikam nedovedou. Zbytečně zbavují člověka energie. Pokud se ze svých chyb poučíme a s důvěrou v Boha pokračujeme dál, získáváme sílu a budeme si umět čím dále tím lépe poradit se svými zkušenostmi. Důležité je vzdát se zaběhaných „myšlenkových programů“, které nám škodí, a pěstovat si myšlenky dobré a prospěšné.

Lotosový květ, MÚLA-KAMALA, má čtyři okvětní plátky. Představují čtyři světové strany. A ty symbolizují čtyři základní psychické funkce zakořeněné v múládháře: mysl, rozum, vědomí a ego.

Život je vědomí a vědomí má potřebu se rozvíjet. Čtyři okvětní plátky lotosu symbolizují také rozvojové stupně života na této zemi: rostliny, jednoduché živočišné formy jako bakterie, zvířata líhnoucí se z vajec (ryby, plazi, ptáci) a savci včetně člověka.

Božstvem múládhára-čakry je Šiva v podobě PAŠUPATI-MAHÁDÉVY (Pána zvířat). Šiva reprezentuje vědomí a osvobození. Osvobození znamená někdy také rázný zákrok proti zlu, zničení záporných sil. Chce-li lékař zachránit pacientovi život, musí vyoperovat zhoubný nádor. Na čele má Šiva umístěné třetí oko. Proto je jedno z jeho přízvisek „Tříoký“. Jakmile Šiva třetí oko otevře, shoří na popel všechno, nač pohlédne.

Jako Pán zvířat má Šiva pod kontrolou zvířecí energii. Múládhára-čakra představuje hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Zde dochází tedy k přechodu mezi vědomím spícím a bdícím, tvůrčím. Proto je múládhára-čakra první lidskou čakrou. Z múládháry vzchází evoluce mysli.

Po straně Šivy jsou dvě ženská božstva: ÁSURÍ-ŠAKTI a DAIVÍ-ŠAKTI. Ásurí-šakti symbolizuje destruktivní, ničivou, diskriminující energii, daiví-šakti je tvůrčí, očistná, sjednocující energie v člověku. Pozitivní způsob života, pozitivní postoje a smýšlení, duchovní společnost, snaha o porozumění, pochopení, odpouštění, pomoc druhým – to všechno postupně mění ásurí-šakti v daiví-šakti.

Šiva a Šakti jsou dva praprincipy tvoření – mužský a ženský. Jiný název pro tyto principy je Puruša (Já) a Prakrti (Příroda) – obdoba čínských principů jin a jang.

Jedním z nejvýznamnějších symbolů v múládhára-čakře je ŠIVALINGAM, astrální symbol kreativity, tvůrčí schopnosti a vědomí. Kolem šivalingamu je třemi a půl závity obtočen had. Tři závity představují první tři vývojové stupně vědomí: nevědomí, podvědomí a vědomí. Půl závitu symbolizuje probouzející se nadvědomí. Část hada směřující dolů upozorňuje na to, že se vývoj může obrátit i opačným směrem. Moudrým se člověk nestane z ničeho nic. K tomu potřebuje vědomou snahu, vytrvalost, neustálé pročišťování myšlenek a směřování k dobru.

Evoluce vědomí se uskutečňuje v čase. Had je označován také jako KÁLA – čas, včerejšek, smrt. Z tohoto hlediska můžeme hada obtočeného kolem šivalingamu chápat jako symbol minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Dalším znakem v múládhára-čakře je trojúhelník směřující špičkou dolů. Ta napovídá, že se nacházíme ve výchozím bodu rozvoje. Strany trojúhelníka rozevírající se vzhůru udávají rozvíjejícímu se vědomí směr.

Smyslový orgán náležející múládháře je čich. Probuzení múládháry se může projevit jako zjemnění čichu a sluchu. Budeme vnímat vůně a zvuky, kterých jsme si dříve nevšimli. Někdo je dokonce schopen vnímat vyzařování, myšlenky a ladění druhých lidí.

Barva múládháry je červená. Červená barva znamená činorodost a vitalitu. Poukazuje na přítomnost silné energie. Přiřazuje se zemi. Jsme zakořeněni v zemi, a proto je země tattvou (prvkem, elementem) múládháry.

Země je naše matka. Pečuje o nás a živí nás. Jakožto hmotnost je zároveň jedním ze stavebných prvků těla. Buďme matce zemi vděční a snažme se i my pečovat o ni a chránit ji.

Podle božího plánu by měl být člověk ochráncem a nikoli ničitelem. Naším úkolem je rozvíjet v sobě soucit a lásku vůči přírodě a všem živým tvorům. Vědomí toho, kdo není schopen vžít se do utrpení jiné živé bytosti, zůstává v živočišné sféře pod múládhára-čakrou.

Rozvoj lidského vědomí začíná v múládháře a završuje se v „tisícilistém lotosu“ sahasrára-čakry.

Múládhára je matka živitelka. Múládhára je sídlo dřímajícího poznání, útočiště skrytých sil a schopností. Probudíme-li pod dozorem Mistra základní lidskou čakru, múládháru, učinili jsme první krok na cestě k plnému rozvoji lidského vědomí až k uskutečnění Boha v sobě.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit