Kundaliní

„hadí síla“

Výraz „KUNDALINÍ“ má více významů. Koncovka „-iní“ naznačuje, že se jedná o ženský princip, určitou formu šakti (síly, energie) a prakrti (přírody).

  • KUNDA je odpadová jáma. Časem se veškeré smetí, které se sem hází, rozloží do beztvaré hmoty, jejíž původní části nelze už od sebe rozeznat. Podobně se vjemy z dřívějších životů rozkládají na amorfní substanci a hromadí se v nevědomí (v múládhára-čakře).
  • KUNDALA znamená kruh (prstenu, náušnice). Kruh nemá ani začátek, ani konec. Je nekonečný, a proto se stal symbolem stvoření. Kosmická energie krouží bez přestání a nemáme zdání, kdy začala a kdy skončí.

Další výraz etymologicky spojený se slovem „kundaliní“ je KUNDALIN, had. Had je označován také jako KÁLA, což znamená zároveň čas a smrt. Jakou souvislost mají všechny tyto pojmy? Had symbolizuje mnoho věcí: hřích, energii, neštěstí, ale také štěstí, smrt, čas, proměnu. Podle indické mytologie spočívá na tisícihlavém hadovi bůh Višnu. Vysílá první vibraci (sphuraná), ze které povstal vesmír.

Hadí jed symbolizuje smrtelné nebezpečí nevědomosti. Nevědomost je jedovatá a smrtelná jako kobra. Jed ale může působit i léčivě a zachránit život – pokud ovšem známe správné užití a správné dávkování. A tak jako je v jedu ukryta i léčivá síla, obsahují nevědomost a nevědomí také zárodek Nejvyššího Poznání. A tak jako hadí uštknutí prudce změní časové a prostorové dimenze života, tak mění probuzená kundaliní lidské vědomí a uvádí je do jiných časoprostorových rozměrů.

Zde bych rád uvedl na pravou míru mylné představy o „vzestupu kundaliní“. Běžný a nepřesný překlad výrazu kundaliní „hadí síla“ vyvolává četná nedorozumění. Naprosto zcestná je domněnka, že probuzená kundaliní vyvolává pocit, jako by se had plazil vzhůru po páteři.

Probudit kundaliní znamená probudit vnitřní poznání. Dráha kundaliní vede od múládhára-čakry umístěné na spodní části páteře k sahasrára-čakře na vrcholku temene. Ale cesta probuzené kundaliní nemá nic společného s tělesnými procesy. Je to rozvoj vědomí. Projevuje se tím, že jsme vnímavější vůči kosmickým vibracím a kosmickému vyzařování (tattvám) a že začínáme lépe chápat souvislosti a zákonitosti vesmíru.

K tomu, abychom poznali, potřebujeme zkušenost. Každá zkušenost rozšiřuje rozhled. Ať je dobrá či špatná. Poznání znamená ujasnění. Probuzením kundaliní se rozjasňuje rozhled a rozšiřuje rozsah vědomí. Prohlubuje se pochopení reality. Vzestup kundaliní s sebou nese čistou radost, čisté vědění a čistou lásku. Osvícený člověk, tedy ten, kdo v sobě probudil kundaliní, vyzařuje do okolí všeobjímající lásku, čistotu, sílu a dobro, a všichni se k němu cítí být přitahováni.

Někteří autoři spojují kundaliní s tantrou a okultními silami a neopodstatněně

před ní varují jako před čímsi nebezpečným.

U každé formy energie je třeba rozeznat její duchovní složku. Od dětství se učíme zacházet s různými vnitřními i vnějšími silami. Pokaždé když přijdeme do styku s něčím novým a neznámým, trvá nějakou dobu, než se s tím seznámíme a naučíme zacházet. Vyžaduje to cvik a vedení odborníkem. Podobně je tomu s kundaliní. K tomu, abychom dovedli integrovat její duchovní energii, musíme si důkladně pročistit a posílit tělo i nervy.

Někteří ctižádostiví a netrpěliví aspiranti se pokoušejí urychlit vzestup energie bez náležité průpravy, a namísto osvícení si přivodí fyzické a psychické poruchy. Někdy s trvalými následky. Tím ovšem není vinna kundaliní, nýbrž jejich nerozum, neuvážlivost a špatná technika cvičení. Kdo se podrobí vedení zkušeného Mistra a řídí se jeho pokyny, nemůže utrpět žádnou úhonu.

Maháprabhudží řekl:

Kundaliní je Božská Matka. Matka by svému dítěti nikdy neublížila ani by mu nechtěla škodit.

Kundaliní jóga je čistá spirituální věda. Když ji žák pod vedením duchovního Mistra pochopí a řídí se jejími pravidly, usnadní si cestu k osvícení, k poznání a uskutečnění Boha. Ti, kdo píší o nebezpečích kundaliní, se nesetkali se skutečným Mistrem, a pokud ano, pak se neřídí jeho pokyny. Mluví-li někdo o kundaliní-józe negativně, vyptejte se ho, jaký má vztah ke svému duchovnímu Mistrovi. Často vyjde najevo, že problém tkví v nekázni žáka, v tom, že postupuje bez náležitého vedení anebo že nedbá Mistrových rad.

Nenechte se znejistit pochybovačnými řečmi. S důvěrou se řiďte Mistrovými radami. Důležité je dělat všechno trpělivě, nenásilně a s mírou, nic nepřehánět a nelpět na představách, že „to“ by mělo vypadat tak a tak. Až to opravdové „to“ nastane, nebudete možná ani vědět, kdy a kde k tomu došlo, protože duchovní síla se rozvíjí přirozeně a nepozorovaně. 

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit