Bindu-čakra

bindu – bod, tečka, kapka

Kdo nezatoužil najít zřídlo věčného mládí? Hovoří o něm mnoho bájí a mýtů – a ve všech mýtech je zrnko pravdy. Zdroj mládí, vitality a zdraví se nachází v bindu-čakře, v onom nejzvláštnějším a nejtajemnějším energetickém centru, které má člověk k dispozici.

Bindu-čakra leží na zadní části temene, v místě, kde u většiny lidí tvoří vlasy vír. Z anatomického hlediska je to místo, kde se spojuje týlní kost s kostí parietální a okcipitální. Směr vstupující kosmické energie je patrný na víru vlasů. Někteří lidé mají dokonce dva vlasové víry, což ukazuje na dvě centra kosmické energie. Takoví lidé oplývají obvykle velkou vitalitou a činorodostí. Na druhé straně ovšem může být jejich hyperaktivita spojena s nervozitou. Metody popsané v této kapitole jsou účinným prostředkem, jak přílivy energie regulovat.

Jógová literatura se většinou o bindu-čakře nezmiňuje. Naopak tantrický směr jógy, který se soustřeďuje na techniky probouzející kundaliní, připisuje bindu-čakře velký význam.

Dokud bindu-čakra spí, není víc než jakýsi bod. Jakmile se však probudí, začne skrze ni proudit – lépe řečeno prudce „kapat“ – energie. Probuzená bindu-čakra dělá doslova divy. Jako „centrum zdraví“ dopomáhá tělu k fyzické odolnosti, a tím poskytuje zprostředkovaně službu duchovnímu rozvoji. Zklidňuje emoce, podporuje zdraví a harmonii.

Pomocí bindu-čakry lze kontrolovat hlad a žízeň, lze se zbavit nezdravých stravovacích zvyklostí.

Soustředění na bindu-čakru pomáhá překonávat nervozitu, deprese, pocity úzkosti a strachu, tíseň u srdce. Přitlačíme-li lehce špičkou prstů na místo bindu-čakry, vyvoláme v srdeční krajině spontánní pocit uklidnění. Tak můžeme například zklidnit dítě, které nemůže usnout.

Nejvýznamnější účinek bindu-čakry spočívá v tom, že má schopnost darovat člověku „nektar nesmrtelnosti“ – AMRTA.

Mantra míru začíná verši:

ASATÓ MÁ SAT GAMAJA
TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJA
MRTJUR MÁ AMRTAM GAMAJA
Veď mě od neskutečného ke skutečnému.
Veď mě ze tmy ke světlu.
Veď mě ze smrti k nesmrtelnosti.

Probuzením bindu-čakry se na fyzické úrovni aktivuje epifýza. Epifýza vylučuje hormon, který působí na tělo i na mysl jako zřídlo mládí. Proto ho ršiové1 nazvali „amrta“ neboli nektar nesmrtelnosti. Čím je bindu-čakra aktivnější, tím mocněji vzácný nektar účinkuje. Ve starých písmech se říká, že jedna kapka stačí k tomu, aby ze ztrouchnivělého dřeva vyrašil nový, živý výhonek.

V ájurvédě se nektar z bindu-čakry nazývá sandžívaní bhúti. Někteří výjimeční jógini se dovedou živit výlučně nektarem z bindu-čakry a nepotřebují vůbec jíst. Kdybychom tento elixír života uměli využít, nejenom bychom si prodloužili život, ale mohli bychom se těšit dokonalému zdraví. Bohužel nektar z bindu-čakry padá rovnou do manipúry, kde ho spálí džatharágni (oheň trávení) dříve, než stačí projevit svou životodárnou moc. Existují však jógové techniky, jejichž pomocí lze nektar z bindu-čakry udržet ve višuddhi a odtamtud ho rozvést do těla. Višuddhi-čakra, jak víme, pročišťuje organismus od toxických látek, které vznikají nerovnováhou v těle.

V Ghéranda-sanhitě stojí (verš 28–30):

Slunce se nachází v pupku, měsíc v hlavě. Nektar z měsíce je stravován sluncem, a tím přichází nazmar životní síla.

Měsíc symbolizuje bindu-čakru a slunce manipúru. A protože oheň manipúry stravuje nektar z bindu-čakry, není tělo schopné účinně čelit nemocem a chátrání.

Átmá je sice nesmrtelné, ale v tomto světském bytí jsme připoutáni k tělu. Pouze v křehké tělesné schráně lze uskutečňovat duchovní rozvoj, a proto jógini, kteří by ho rádi už v tomto životě dovršili a došli mókši, si hledí uchovat tělo zdravé a odolávající věku.

Dávní ršiové hledali metody, jak vzácný nektar zachytit a využít. Přišli na to, že v tom může pomoci višuddhi-čakra a jazyk. V jazyku jsou umístěna subtilní energetická centra, z nichž každé má vazbu na určitou část těla. Ve višuddhi-čakře působí jedna z pěti hlavních vitálních sil, totiž udána-prána. Udána-prána aktivuje svaly hrdla a zodpovídá za polykání potravy. Další funkcí udána-prány je přivádět energii do hlavy. Zadrží-li se nektar z bindu ve višuddhi-čakře a dostane-li se na jazyk, začne s ním udána-prána nakládat jako s homeopatickým lékem. Pomalu rozpouštěný ho dopravuje energetickými kanály po celém těle.

Jak ale dostat vzácnou amrtu na jazyk? Ve spise Hatha-jóga-pradípiká je popsána technika khéčarí-mudrá, která tomu napomáhá. Khéčarí-mudrá se provádí následujícím způsobem: špičku jazyka ohneme dozadu co nejdále, tak abychom se dotkli měkkého patra. Tím zachytíme kapky nektaru z bindu-čakry.

Dosáhnout jazykem až dozadu a dotknout se špičkou měkkého horního patra se hned tak nepodaří. Ale je možné se k tomu dopracovat cvičením. Někteří jógini si opatrně vytahují uzdičku spojující jazyk se spodinou ústní dutiny, anebo si jemně natahují jazyk, až se prodlouží natolik, že špičkou dosáhne až k měkkému patru. Účinek khéčarí-mudry znásobíme, provedeme-li následně uddžáji-pránájámu a džálandhara-bandhu (uzávěr dechu přitištěním brady na hruď).

Při uddžáji-pránájámě se soustřeďujeme na dech v místě, kde prochází hrdlem. Průchod hrdlem zúžíme, takže dech vydává zvuk jako při hlubokém spánku. Džálandhara-bandha přeruší na chvíli proud dechu, a tím zadrží pránu v hrdle.

Další cvičení, které aktivizuje bindu-čakru, je viparítakaraní-mudrá. Do systému Jóga v denním životě je zahrnuta také pod názvem „obnovení energie“. V pozici viparítakaraní prýští nektar směrem k hlavě, a tím je rovněž uchráněn před stravujícím ohněm manipúry.

Symbolem bindu-čakry je měsíc – odtud její další název čandra-čakra (měsíční čakra). Když v meditaci spatříme svůj vnitřní vesmír, zjevuje se bindu-čakra jako kruh téměř zcela zakrytý víkem, zpoza něhož se prodírá světlo ve tvaru srpečku – měsíčního novu. Je to světlo, které vyzařuje Já ze sahasrára-čakry. Pokud je bindu-čakra probuzená a pročištěná, září ono světlo jako úplněk.

Měsíc, úplněk, je symbol úplnosti, energie a nektaru. Měsíc dodává zemi životodárnou pránu, která vyživuje vegetaci. Pro výživu rostlin je důležité nejen světlo slunce, ale i světlo měsíční.

Šrí Kršna říká v Bhagavadgítě (XV/13):

V podobě Země udržuji bytí svou životodárnou energií.
V podobě Měsíce zásobuji vegetaci silou svého nektaru.

Měsíc je symbolem boha Šivy. Mantrou bindu-čakry je AMRTAM – „jsem nesmrtelný“.

Mantra míru končí veršem:

ÓM TRIJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ SUGANDHIM PUŠTIVARDHANAM
URVÁRUKAMIVA BHANDANÁN MRITJÓR MUKŠÍJA MÁMRTÁT
Uctívám Tříokého, Všudypřítomného,
kéž nám i přírodě požehná zdravím,
kéž nás jeho požehnání osvobodí a vede k nesmrtelnosti.

Tato mantra se nazývá MAHÁ-MRTJUN-DŽAJA-MANTRA – vznešená mantra vítězství nad smrtí.

Kéž nám Šivovo světlo naplní vědomí. Kéž se nektar nesmrtelnosti rozlije v našem čidákáši (vnitřním prostoru).

Nektar nesmrtelnosti uvede do souladu všechny čakry. Strach, smutek, hněv, zášť a další pocity, jež nás uvrhají do nemoci, se rozplynou v této hojivé mantře.

Nechť se po celém světě šíří půvab, souzvuk, láska, štěstí a spokojenost. 

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit