Paramahansa svámí Mádhavánanda

Paramahansa svámí Mádhavánanda

PARAMAHANSA SVÁMÍ MÁDHAVÁNANDA byl duchovním následníkem šrí Maháprabhudžího. Všichni, kdo cvičí jógu podle systému Jóga v denním životě, ať v Indii nebo kdekoli jinde ve světě, ho uctívají jako velkého duchovního Mistra. S láskou se mu říká „Holy Guruji“ – milý, svatý guru.

Paramahansa svámí Mádhavánanda žil více než dvacet let po boku Maháprabhudžího. Zapisoval jeho satsangy a bhadžany. Jemu vděčíme za to, že se uchovaly nádherné písně vyzařující světlo poznání. Napsal šrí Maháprabhudžího a šrí Dévpurídžího životopis; druhé rozšířené vydání vyšlo pod názvem „Lílá amrit“.

Paramahansa svámí Mádhavánanda založil několik ášramů v Rádžasthánu a v Gudžarátu. Navštěvují je duchovní hledající z Indie i ze zahraničí. Funkci ášramu vysvětluje Holy Gurudží v knize Lílá amrit.

Ášram je jako nemocnice a svámí je lékař, který léčí neduhy vášně, hněvu, chamtivosti, nenávisti, žárlivosti, závisti a nejrůznějších komplexů.

Ášram je duchovní škola a svámí je učitel. Učí lidské dharmě, duchovnímu sebeuvědomění a sebeuskutečnění – vede člověka k poznání sebe sama.

Ášram je duchovní soud a svámí je soudce. V každém, kdo před ním stane, rozpoznává pravost od nepravosti, pravdu od nepravdy. Zná zákon karmy a dovede poradit, jak se člověk může osvobodit ze žaláře opětovného zrození a smrti.

Ášram není obyčejný příbytek, útulek či místo družných setkání. Je to centrum duchovního osvobození.

Lidé se dopouštějí velkého omylu, přikládají-li duchovní vědě menší význam než vědám technickým či lékařským. Ve skutečnosti je duchovní věda důležitější. Duchovní lékař otevírá vnitřní zrak, kterým je možno spatřit Boha. Otevírá vnitřní sluch, kterým je možno slyšet boží hlas. Posiluje údy víry tak, aby byly s to vystoupit na vrcholek nejvyššího vědomí. Léčí neduhy duše a mnohdy i těla, které nedovede vyléčit nikdo jiný. Jako duchovní inženýr urovnává cestu, po které individuální já může dojít k Já kosmickému. Staví most poznání přes veletok nevědomosti. Svámí dovede povzbudit mysl člověka tak, aby vzlétla k Bohu. Duchovní síla dovoluje svámímu vidět minulost, přítomnost i budoucnost a cestovat všemi končinami nekonečného vesmíru.

Paramahansa svámí Mádhavánanda se z milosti svého Božského Mistra snažil pomáhat lidem, kdekoli mohl. Angažoval se i na poli sociálním, a zejména pak šířil etické hodnoty védské kultury (sanátana-dharma). V Indii a ve světě šířil poselství Maháprabhudžího a dobro světa posiloval neustálou modlitbou a meditací.

Dne 31. října 2003 vešel paramahansa svámí Mádhavánanda do mahásamádhi. Byl pochován podle sannjásinské tradice. Spočívá v Óm Višva Díp Gurukul Mahéšvaránanda ášramu v obci Džadan, v okrese Páli v Rádžasthánu. V přítomnosti jeho svatosti Šankaráčárji ze Suméru Píthy se obřadů zúčastnily tisíce sádhuů, sannjásinů a zhruba padesát tisíc bhaktů.

Paramahansa svámí Mádhavánanda portrét Paramahansa svámí Mádhavánanda portrét Paramahansa svámí Mádhavánanda a Višvaguru Mahéšvaránanda Paramahansa svámí Mádhavánanda portrét Bhagaván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží a Paramahansa svámí Mádhavánanda portrét Paramahansa svámí Mádhavánanda portrét

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit