Předmluva

Člověk se odpradávna ptá po smyslu své existence. Ze zkušenosti víme, že život nepřináší jen věci příjemné, ale i nepříjemné, bolest, utrpení, zklamání. A přitom bychom si přáli být neustále šťastní. Jak se vyrovnat se zvraty osudu a naplnit svou touhu po štěstí? 

Jsme skutečně jen třtinou vystavenou vichřicím náhodných, neovlivnitelných událostí? Uvěřit této představě by znamenalo popřít veškerý smysl existence. V dnešní racionální době nelze přijmout ani představu, že by náš osud kormidlovali bozi a démoni. Přitom ovšem racionální věda záhady osudu nedovede vysvětlit.

Před mnoha tisíci lety byli velcí zřeci a mudrci v Indii obdařeni ve svých meditacích božím vnuknutím nabízejícím vysvětlení. A vysvětlení o zákonitostech osudu vyjádřili v učení jógy. Jóga znamená spojení, jednotu, sjednocení. Jóga chápaná jako vztah člověka k transcendentnu, jako spojení člověka s Bohem, je základem všech velkých náboženství světa. Jóga je však zcela výjimečná v tom, že ne operuje pouze teoretickými tvrzeními, nýbrž nabízí praktickou cestu, po níž člověk pomocí osvědčených praktik a cvičení dojde vlastní zkušeností k vyřešení základní otázky.

Hlavní teze jógy jsou:

  • Za svůj osud a za své životní štěstí jsme si sami odpovědni.
  • Máme schopnost se sami osvobodit z koloběhu utrpení.
  • Trvalé a nepomíjivé štěstí nalezneme pouze ve spojení s Bohem.

Svět uchopitelný smysly je pouhá část z rozsáhlého spektra našeho vědomí, jehož kořeny tkví v nevědomí a podvědomí. Právě odsud proudí různé energetické síly, které určují lidské jednání a smýšlení.

Vynést tyto síly a skryté zákonitosti jejich vlivů do úrovně vědomí znamená vstoupit na první stupeň srázné cesty sebepoznání a sebeuskutečnění. Stoupat po dalších stupních ovšem předpokládá zbavovat se zlozvyků, důsledků špatné výchovy, všemožných konvencí a odhodlaně pokračovat až ke konečnému cíli – k úplnému a dokonalému poznání své Božské Podstaty, Boha v sobě. Poznání a uskutečnění Pravé Podstaty v člověku je smyslem lidského života. Předpoklad ke šťastnému bytí má každý člověk sám v sobě. A tomu, kdo vážně a opravdově hledá, je cesta otevřená. 

Není to cesta snadná, a máme-li bezpečně dojít, potřebujeme vedení. Bezpečné vedení může poskytnout pouze ten, kdo onou cestou sám prošel, kdo zná její úskalí. A to je seberealizovaný duchovní Mistr. Dále je k úspěšnému pokroku potřeba sebekázeň a neúnavná práce na sobě. Teprve až získáme kontrolu sami nad sebou, budeme s to kontrolovat svůj osud.

Knihu, která leží před vámi, napsal paramahansa svámí Mahéšvaránanda (Svámídží), autor světoznámého systému Jóga v denním životě. V tomto díle vysvětluje, jak v nás fungují naše energetická centra a jaké skryté síly určují lidský osud. Nabádá nás k tomu, abychom nehledali vně sebe, nýbrž v sobě. Nezprostředkovává pouze jakési teoretické poučky, chce nám umožnit, abychom skrze svou vlastní zkušenost poznali Pravdu. Budeme-li se řídit jeho pokyny, můžeme se vysvobodit z koloběhu smrti a znovu zrozování. Kniha si zcela jistě najde cestu k lidem, pro které je určena. Nechť se pro všechny stane zdrojem poznání a moudrosti.

Dr. Günther Reisel
Společnost Jóga v denním životě, Vídeň

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit